On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Активные обсуждения проходят в русинском сетевом журнале http://getsko-p.livejournal.com/ , http://podkarpatrus.livejournal.com/, http://cylio.livejournal.com/ Открыта русинская почтовая рассылка "Подкарпатская Русь.Русины" Подписаться на рассылку вы можете по адресу: http://subscribe.ru/catalog/state.politics.rusin

АвторСообщениеНе зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.19 19:47. Заголовок: Управле́ніє Верхо́вного коміссара Організаціи Обєдине́ных Націй по правам человҍка


Управле́ніє Верхо́вного коміссара
Організаціи Обєдине́ных Націй по правам человҍка
I. Резюме
1. Из начала 2018 года Управленіє Верховного коміссара Організаціи Обєдиненых Націй по правам человҍка (УВКПЧ)1 удҍляєт особоє вниманіє вопросу гражданського пространства и основных свобод в Украйинҍ. В большинствҍ задокументованых слу́чаєв нападе́ній на журналістов и дру́гых сотрудников средств массовой информаціи, гражда́нськых и політичных активістов, адвокатов, УВКПЧ отмҍчаєт безнака́занность. До тых пор, докі така безнака́занность остає́тся без внима́нія, простра́нство для поощре́нія и защи́ты основны́х свобо́д нахо́дится под угро́зôв.
2. Наканунҍ президентськых и парламентськых выборов, котрі состоятся отповҍ́дно в мартҍ и окто́вброви 2019 года, а также мҍстных вы́борôв, заплано́ваных на октябрь 2020 года, в сьому докла́дҍ предста́вленый кра́ткый обзо́р разви́тія собы́тій, котрі́ повлія́ли на реаліза́цію свобо́ды мы́слі и выра́женія взгля́дов, свобо́ды обєдине́нія, свобо́ды ми́рных собра́ній, свобо́ды релі́гіи ци убҍжде́ній и полҍти́чных прав. Продовже́ніє ци усиле́ніє посяга́тельств на права́ человҍ́ка в связи́ из вы́борами могло́ бы повлія́ти на реалізацію пра́ва на уча́стіє в слҍ́дующых избира́тельных проце́ссах и повліяти тым самым на их справедли́вость и достовҍ́рность. В докла́дҍ изло́жені рекоменда́ціи по полҍ́пшеню ситуаціи в отношеніи прав человҍка в контекстҍ выборов и, слҍдовательно, по обеспеченію условій для мирных и всеобє́млющых выборов.
3. В теченіє отповҍдного періода УВКПЧ задокументова́ло 164 наруше́нія и опредҍли́ло совоку́пность сфер, котрі вызыва́ют беспоко́йство в отношеніи ограниче́нія гражда́нського простра́нства, в ча́стности необеспече́ніє вла́стьов безопа́сности ми́рных собра́ній и неспосо́бность защити́ти гру́ппы ри́ска, отсутствіє разслҍдованій и отповҍда́льности правонаруши́телей, а та́кже про́вбы ограни́чити гражда́нськоє пространство путьо́м внесе́нія измҍне́ній в законода́вство. По крайнҍй мҍрҍ в 34 задокументо́ваных инцідентах правонаруши́телі непосредственно зязані из крайньо пра́выми гру́ппами ци принадлежат к ним .
4. В контекстҍ выборôв Правительство довжно осо́бо стара́тельно относи́тися к вопросу забеспече́ня соблюде́нія основны́х свобо́д, осужда́ти а́кты наси́льства, запу́жованія, нетерпи́мости ци дискриміна́ціи по якы́мись при́знакам, включа́ючи політи́чні убҍжде́нія, и реагова́ти на такі дҍ́йства. Ми́рні и всеохва́туючі вы́боры тре́буют прису́тность середо́вища, в котрому всі права́ человҍ́ка, осо́бенно пра́во на ра́венство, пра́во на защи́ту от дискриміна́ціи, пра́во на свобо́ду ду́мкы и выраже́нія, пра́во на свободу мирных собраній и обєдине́нія по́вностію соблюда́ются и реалізу́ются всҍми людьми́.
5. Сей доклад охватуєт період с 1 января 2018 года по 15 января 2019 года и сосредоточеный на территоріи, на котрôй Уряд осуществляєт эффективный контроль и на котрôй будут проведені вышеуказані выборы. Такым о́бразом, доклад не рассматриваєт ситуацію на территоріи, подконтрольной самопровозглашенной «Донецькой народной республікы» и самопровозглашенной «Луганськой народной республікы», а также в Автономнҍй Республіцҍ Крым и городҍ Севастополю, Украйина, оккупованых Россійськов Федераційов .
IV. Тенденціи, оказывающіи негативноє влияніє на реалізацію основных свобод
15. В теченіє отчетного періода УВКПЧ задокументовало 164 нарушенія в отношеніи такых основных свобод, як свобода мненій и их свободного выраженія, свобода мирных собраній и обєдиненія, свобода релігіи ци убҍжденій, а также права на защиту от дискримінаціи и права на ра́вну-ру́ну защи́ту закона. Документуючи постепенный рост14 количества нападеній на журналістов и другых сотрудников средств массовой информаціи, гражданськых и політичных активістов, адвокатов, УВКПЧ отмҍчаєт, что значительноє количество нападеній, по утвержденіям, совершено крайньо правыми группами, причому в большинствҍ случаєв безнаказанно. Несмотря на то, что позад 15 новембра 2018 года количество нарушеній сократилося из-за сезонного затишія, котроє происходит каждый новый год, УВКПЧ обеспокоєно тым, что безнаказанность может способствовати дальнҍйшым нападеніям.
D. Свобода релігіи ци убежденій
29 июня 2018 г. в Одессҍ была ограблена и осквернена церковь. Поліція открыла уголовноє дҍло по факту ограбленія, єднако не приняла во вниманіє возможну дополнительну квалифікацію сього инцідента як преступленія на почвҍ ненависти.
30. Хотя тренія межи православными общинами в Украйинҍ существовали и до вооруженного конфлікта на востоцҍ Украйины, их значно обострив процесс полученія автокефаліи, котрый продовжаєтся до сих пор . В теченіє отчетного періода УВКПЧ задокументовало 10 случаєв угроз и актов запужованія в отношеніи священнослужителей и прихожан в отношеніи преимущественно Украйинськой Православной Церкви (Московського Патріархата) . УВКПЧ обеспокоєно тым, что существующа політична среда єще больше способствуєт обостренію напряженности, котра негативно влияєт на свободу релігіи ци убҍжденій из возможными неблагоприятными наслҍдками для другых прав человҍка, в частности права на свободу мысли и выраженія, наканунҍ выборов.
31. В новембрҍ 2018 года, позад отказа Украйинськой Православной Церкви присоєдинитися к новообразованной Православной Церкви Украины (ПЦУ), Служба Беспекы Украины (СБУ) возбудила ряд уголовных дҍл по обвине́нію в подстрҍкательствҍ к релігіозной ненависти, а по крайнҍй мҍрҍ в єдному случаи то обвине́ніє бы́ло допо́внено обвиненієм в государственной измҍнҍ, причому про то подозреніє не сообщалося. В контекстҍ сих разслҍдованій СБУ провела обыск в помҍщеніях Украйинськой Православной Церкви и дома́х церко́вных ієрархов. СБУ

40 A/68/299, Права на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций, Записка Генерального секретаря, 7 августа 2013 г., п. 6.
41 Речь идет о празднованіи Дня защитника Украины, крестні ходы прихожан Украйинськой Православной Церкви (Московского Патриархата) и Украйинской Православной Церкви Кієвського Патріархата, а также Марші равенства в Кієвҍ и Одессҍ. Во время проведенія сих собраній УВКПЧ наблюдало обеспеченіє достаточной безопасности и надлежащей защиты участников из стороны полиціи.
также допросила священнослужителей в разных регионах Украины . Лица, с которыми беседовало УВКПЧ, сообщили, что такі дҍйства осуществили давленіє на них, и заявили, что, несмотря на отсутствіє прямых угроз ци принужденія, они считают сіи дҍйства попытками повлияти на их позицію в отношеніи автокефаліи.
32. 20 декабря 2018 года Парламент проголосовав за начало обязательного переименованія релігійных організацій, связанных с релігійными центрами в Российськой Федераціи, подразумҍваючи, в перву очерҍдь, общины Украйинськой Православной Церкви . Парламент также приняв ограниченія на доступ священников такых організацій в помҍщенія Вооруженных Сил Украйины из соображеній національной безопасности. Это протирҍчит статті 18 (3) Межинародного пакта о гражданськых и політичных правах, бо безопасность не являєтся допустимым основанієм для ограниченія свободы релігіи ци убҍжденій .

V. Выводы и рекомендаціи
33. УВКПЧ отмҍча́єт усилія Уряда Украйины по забеспеченію еффекти́вности и прозра́чности разслҍ́дованій резонансных дҍл о жестокых нападе́ніях на активістов гражданського общества, а также усиленію безопасности и защиты во время массовых публічных собраній в крупных городах. УВКПЧ, єднако, обеспокоєно ростом в отчетному періодҍ количества актов наси́лія, напра́вленых на журналістов, активістов гражданського общества и дру́гых лиц из групп риска; непринятієм правоохранительными органами мҍр по безотлагательному предотвращенію такых дҍйствій ци прекращенію такых дҍйствій; безнаказанностью исполнителів жестокых нападе́ній; приня́тієм и введенієм в дҍйствіє законодательства, котроє могло бы негативно повлия́ти на основополага́ющіє свободы.
34. Право на участіє для веденія государственных дҍл требуєт, обы жизнь, лична неприкоснове́нность, свобо́да и безопа́сность всҍх членов общества, включая журналістов и активістов гражданського общества, были неизмҍ́нно защищені. Оно также требуєт имҍ́нія среды́, в котрой цҍ́нится и учи́туєтся мирный и зако́нный вклад всҍх членов общества.
35. Государства обязані захищати субєктов гражданського общества, в частности правозащитников и журналістов, от всҍх угроз, нападе́ній, репрессій, а также актов запу́жованія як в отношеніи их самых, так и в отношеніи членов их семей, соратников и законных представителів. Такі дҍ́йства слҍдуєт на́раз, старательно и обєктивно разслҍдовати, привлека́ючи правонарушителей к отповҍдальности и забеспечуя эффективні средства правовой защиты. В тому контекстҍ украйинськой власти слҍдуєт проявля́ти довжну добросовҍстность у предупрежденіи злоупотребленій со стороны негосударственных субєктов.
36. Для того обы безотлага́тельно улу́чшити защи́ту основных свобод, не в послҍ́дню о́черҍдь учи́туя приближеніє выборов, УВКПЧ рекомендуєт:

37. Правительству Украины:
a) публічно осуждати всі жестокі нападенія, в тому числҍ из стороны крайньо правых групп, на журналістов и дру́гых сотрудников средств массовой информаціи, гражданськых и политичеськых активістов, адвокатов, а также лиц, представляющых альтернативні по́гляды, и систематично призывати к отповҍдальности;
b) оперативно, обєктивно и ефективно разслҍдовати всі случаи жестокых нападе́ній, в тому числҍ из стороны крайньо правых групп, направленні на сотрудников средств массовой информаціи, гражданськых и політичных активістов, правозащи́тников, політичных партій и адвокатов. Во время разслҍдованій и уголовного переслҍдованія треба разслҍдовати уголовні мотивы и дру́гі обстоятельства, отягчающі вину;
c) обеспечити безопасность публічных собраній, в тому числҍ невеликых собраній и мҍроприятій, організованых представителями групп, подвергающихся маргіналізаціи ци дискримінаціи, як напримҍр ЛГБТКИ сообщество, а также нараз предупреждати и присҍкати всі акты насильства, способствуючи при тому реализаціи свободы мирных собраній без якой ись дискримінаціи;
d) отмҍнити требованія к антикоррупційным активістам про електронному декларірованію, устано́влені Законом №1975-VIII от 23 марта 2017г.;
e) воздержатися от установленія чрезмҍрных тре́бованій в отношеніи фінансовой отчетности и раскрытія фінансовой информаціи общественными обєдиненіями ци, як мінімум, обеспечити, обы такі требованія основывалися на убҍдительных доказа́тельствах их необходимости в демократическом обществҍ и были соразмҍрными их законной цҍли;
f) рассмотрҍти вопрос про принятіє законодательства для обеспеченія возможности ВПЛ приняти повноцҍнноє участіє у всҍх послҍдующых выборах;
g) выповнити межинародні обязательства Украйины в области прав человҍка , то єсть не лем обеспечити право исповҍдовати сво́ю релігію ци убҍжденія (як єдинолично, так и довєдна из дру́гыми) в отправленіи культа, выполненіи обрядов и ученій, но и при́няти еффективні мҍ́ры по предотвращенію дискриміна́ціи из стороны́ яко́гось государственного учрежденія, группы лиц ци отдҍ́льного лиця по при́знаку релігіи ци убҍжде́ній.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Новых ответов нет


Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет